Privacy Policy

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ Kruthai และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม

ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า “บริการ Kruthai”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการ Kruthai โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ใช้บริการ Kruthai ระหว่างการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยจะประกาศฉบับแก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับทบทวนรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ในเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาติดประกาศ 30 วัน ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการ Kruthai และช่วยเราปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้บริการ Kruthai เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้และเว็บบีคอนของเรา (โปรดดู เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณใช้บริการ Kruthai รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการ Kruthai

เมื่อคุณใช้บริการ Kruthai เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของคุณด้วย นอกจากนี้ หากคุณเปิดบัญชี Kruthai หรือใช้บริการของ Kruthai เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและ/หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี Kruthai ของคุณหรือแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณใช้บริการของ Kruthai ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น วันเกิดหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านการที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงทีมงานบริการลูกค้าของเรา ผลลัพธ์เมื่อคุณตอบแบบสำรวจ การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกบริษัทในเครือของ Kruthai หรือบริษัทอื่นๆ (โดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและกฎหมายที่ใช้บังคับ) และจากบัญชีอื่นๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรมหรือเพื่อการคุ้มครองของ Kruthai เอง Kruthai อาจติดตามตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ Kruthai มีกับคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณ โดยการติดต่อกับ Kruthai เท่ากับคุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารของคุณอาจมีการแอบฟัง เฝ้าสังเกต หรือบันทึกโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ: เรายังอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลเครดิตและบริการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน

คุณอาจเลือกที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media ตัวอย่างเช่น Facebook และ Twitter) ข้อมูลที่เราอาจได้รับจะแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และมีการควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ โดยการเชื่อมโยงบัญชีที่จัดการโดยบุคคลที่สามเข้ากับบัญชี Kruthai ของคุณและอนุญาตให้ Kruthai เข้าถึงข้อมูลนี้ เท่ากับคุณยอมรับว่า Kruthai สามารถรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การตรวจสอบสิทธิ์และการตรวจจับการฉ้อโกง: เพื่อช่วยปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ Kruthai

การใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ: เราอาจเสนอให้คุณได้เชื่อมต่อกับบริการ Kruthai โดยใช้อุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์มือถือดังกล่าวทั้งหมด

เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของเรา หรือเข้าใช้ไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือของเรา เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึงรหัสประจำตัวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาบริการตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับคุณ เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความต้องการ อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหรือปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ ของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร
วัตถุประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

ให้บริการของ Kruthai และการบริการลูกค้า
ประมวลผลการทำรายการและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำรายการของคุณ
ยืนยันตัวตนของคุณ รวมถึงระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีและเปลี่ยนรหัสผ่าน
แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
จัดการความเสี่ยง หรือตรวจจับ ป้องกัน และ/หรือขจัดการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการละเมิดนโยบายหรือสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บังคับ
ปรับปรุงบริการ Kruthai โดยการปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ
วัดผลประสิทธิภาพของบริการ Kruthai และปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเค้าโครงของบริการ Kruthai
จัดการและคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
จัดทำการตลาดและโฆษณาเป้าหมาย แจ้งการปรับปรุงบริการ และให้ข้อเสนอโปรโมชั่นตามที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับการติดต่อ
ติดต่อคุณที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โดยการสนทนาด้วยเสียงหรือผ่านข้อความ (SMS) หรือการส่งข้อความทางอีเมล ตามที่ได้รับอนุญาตโดยสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบยืนยันร่วมกับบุคคลที่สาม
เราอาจติดต่อคุณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณ แก้ไขปัญหาที่มีกับบัญชีของคุณ ระงับข้อพิพาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ค้างชำระ สำรวจความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อเสนอคูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการ Kruthai และบริการของสมาชิกบริษัทในเครือของเรา และท้ายที่สุด เราอาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณ เมื่อมีการติดต่อคุณผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจใช้การโทรและข้อความที่เป็นการต่อหมายเลขโดยอัตโนมัติหรือมีการบันทึกไว้ล่วงหน้า และคุณก็ยินยอมที่จะรับ ในกรณีที่ทำได้และกฎหมายอนุญาตไว้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารบางอย่างได้

การตลาด
เราไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราอาจรวมข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทอื่น และนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Kruthai ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดจากเรา หรือไม่ต้องการเข้าร่วมในโปรแกรมโฆษณาตามความสนใจของเรา ให้แสดงความจำนงโดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วไปที่ส่วนของ 'ข้อความแจ้ง' และอัพเดตค่าที่คุณต้องการ หรือโดยทำตามคำแนะนำที่อาจมีอยู่ในการสื่อสารหรือโฆษณานั้น

เราเคารพในการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของคุณ หากคุณไม่ต้องการได้รับข้อความแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของเราอีกต่อไป คุณสามารถปรับการตั้งค่าของคุณได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร
เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของ Kruthai เรา (รวมถึงบริษัทที่เราร่วมงานด้วย) อาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นคุกกี้ พิกเซลแท็ก "แฟลชคุกกี้" หรือการจัดเก็บในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้มาจากเบราว์เซอร์ของคุณหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า "คุกกี้") เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจดจำคุณในฐานะลูกค้า ปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Kruthai วัดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขาย ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง ลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราและบริการ Kruthai

คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเราได้ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณหรือ Add-on ของเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้ทำได้ เว้นแต่คุกกี้ของเราจะต้องป้องกันการฉ้อโกงหรือตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้ของเราอาจรบกวนการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและบริการ Kruthai ได้

เราคุ้มครองและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย

เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเราในประเทศไทย และที่อื่นๆ ตามการใช้งานของสมาชิก เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้ Kruthai รายอื่นอย่างไร

เมื่อมีการทำรายการกับผู้อื่น เราอาจให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่จำเป็นในการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น ชื่อ, ID บัญชี, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและส่งใบเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณซึ่งจำเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการทำรายการ ถ้าการทำรายการถูกพัก ไม่เป็นผลสำเร็จ หรือถูกยกเลิกในภายหลัง เราก็ยังอาจให้รายละเอียดของการทำรายการที่ไม่สำเร็จนั้น เพื่อเป็นการช่วยระงับข้อพิพาท เราอาจให้ที่อยู่ของผู้ขายแก่ผู้ซื้อเพื่อให้สามารถส่งคืนสินค้าไปยังผู้ขายได้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อทำการตลาดโดยตรงกับคุณ เว้นแต่คุณจะได้ตกลงยอมรับ การติดต่อผู้ใช้ด้วยข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือข้อความข่มขู่จะเป็นการขัดต่อนโยบายของเราและถือเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

ถ้ามีบุคคลชำระเงินให้กับคุณและป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เราจะให้ชื่อที่ลงทะเบียนของคุณแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าตนกำลังชำระเงินไปยังบัญชีที่ถูกต้อง

เราร่วมมือกับบุคคลอื่นรวมถึงผู้ค้าเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้ยอมรับการชำระเงินจากคุณหรือชำระเงินให้แก่คุณโดยใช้ Kruthai ซึ่งบุคคลอื่นอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่เรา เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าได้ชำระเงินไปให้คุณแล้ว หรือเมื่อคุณพยายามชำระเงินให้แก่ผู้ค้าหรือบุคคลอื่น เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นลูกค้าของ Kruthai และยืนยันว่าสามารถให้ Kruthai เป็นรูปแบบการชำระเงินได้ หรือเพื่อส่งข้อความแจ้งถึงสถานะการชำระเงินให้คุณทราบ นอกจากนี้ หากคุณร้องขอให้เรายืนยันสถานะของคุณในฐานะลูกค้าของ Kruthai กับบุคคลอื่น เราก็จะทำเช่นนั้น

ถ้าคุณนำบัตรตอบแทนลูกค้าสมาชิกหรือบัตรของขวัญที่ผู้ค้าของ Kruthai ให้ไว้กับคุณไปเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีของคุณ เราก็อาจเปิดเผยหมายเลขบัตรของคุณกับผู้ค้าดังกล่าวในเวลาที่คุณชำระเงินโดยใช้ Kruthai

โปรดทราบว่าผู้ค้า ผู้ขาย และผู้ใช้ที่คุณซื้อสินค้าหรือทำสัญญาด้วยจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และแม้ว่าสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ Kruthai จะไม่อนุญาตให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ทำรายการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการของ Kruthai แล้วนั้น Kruthai จะไม่รับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วย

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด เราจะไม่เปิดเผยหมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณให้แก่ใครก็ตามที่คุณชำระเงินไปยัง หรือใครก็ตามที่ชำระเงินให้แก่คุณโดยใช้ Kruthai หรือกับบุคคลอื่นที่เสนอหรือใช้บริการของ Kruthai เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือในกรณีที่เราต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของบัตรเครดิต หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

สมาชิกของบริษัทอื่นในเครือของ Kruthai เพื่อนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการร่วมกัน (เช่น การลงทะเบียน การทำรายการ และการบริการลูกค้า) เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดนโยบายของเราที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารของสมาชิก สมาชิกบริษัทในเครือของเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารการตลาดกับคุณ เฉพาะเมื่อคุณร้องขอบริการจากสมาชิกเหล่านี้

บริษัทที่เราวางแผนควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (ถ้ามีการรวมกิจการดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะกำหนดให้บริษัทที่รวมขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ขัดแย้งกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า)

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของไทย หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นที่ใช้บังคับกับ Kruthai หรือบริษัทในเครือของ Kruthai ในกรณีที่เราต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวหรือกฎของบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

แผนกบริการลูกค้า: เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้า รวมถึงเพื่อช่วยในการให้บริการบัญชีของคุณหรือระงับข้อพิพาท แผนกจัดส่ง: ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้ Kruthai

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

ผู้ให้บริการ: เพื่อให้ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับเราสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราได้ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง การส่งใบเรียกเก็บเงิน การทำการตลาด การบริการลูกค้า และบริการด้านเทคโนโลยี สัญญาของเราระบุให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอให้แก่เราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยคุณให้การยินยอมหรือสั่งการให้กระทำการเช่นนั้น

โปรดทราบว่า บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศอื่นที่กฎหมายการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคลลอาจเข้มงวดน้อยกว่าในประเทศของคุณ

หากคุณเปิดบัญชี Kruthai โดยตรงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น (และไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ Kruthai โดยตรง) จะถูกเปิดเผยร่วมกับเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และคุณได้รับการแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์เหล่านี้ Kruthai จะไม่รับผิดชอบในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าว

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามประเทศ

Kruthai มุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจัดเก็บอยู่ที่ใด และให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีการโอนข้ามประเทศ รวมถึงออกนอก EEA

การใช้ 'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai '

'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai คือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ 'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai' จะทำให้คุณสามารถลดขั้นตอนและทำให้การสร้างบัญชีและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบง่ายขึ้นเมื่อใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และทำให้เว็บไซต์เหล่านี้สามารถให้ประสบการณ์การใช้ที่ดีขึ้นกับคุณได้ แทนที่จะสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายรายการสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม 'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai จะทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่เข้าร่วมได้โดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Kruthai ที่มีอยู่ของคุณ เมื่อคุณใช้ 'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai เท่ากับคุณยอมรับว่า Kruthai สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ระบุอยู่ในหน้าจอการให้ความยินยอมแก่ 'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai หรือในการตั้งค่าบัญชี 'เข้าสู่ระบบด้วย Kruthai ของคุณให้แก่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลที่คุณอนุญาตให้ Kruthai เปิดเผยกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามแต่ละราย ดังนั้น คุณจึงได้รับการแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายของบุคคลที่สามเหล่านี้

 

คุณสามารถเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีและข้อมูลบัญชีของคุณ คุณยังสามารถปิดบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์ Kruthai ได้ ถ้าคุณปิดบัญชี Kruthai ของคุณ เราจะระบุถึงบัญชีของคุณในฐานข้อมูลของเราว่า "ปิดแล้ว" แต่ยังอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ค้างชำระ ระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการสืบสวน ป้องกันการฉ้อโกง บังคับใช้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ถ้าคุณต้องการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราขอจากคุณ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราได้